ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු / Questions & Answers

බුදුන්වහන්සේ දේශනා කළ පිවිතුරු ධර්මය පිලිබඳ ඔබේ ගැටළු සඳහා ගෞරවනීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන්වහන්සේගෙන් පිළිතුරු ලබාගැනීමට පහත සටහන් කර එවන්න.
To get answers to your questions on Buddhist philoshophy from venerable Walpola Gothama Thero, please submit below.